یکی از بارزترین امتیازات شرکت باتیس توانائی و تخصص ارائه خدمات مشاوره، طراحی و آنالیز ترافیک آسانسور و پله برقی بوده و آماده همکاری با شرکت های ساختمانی و مشاور در پروژه های بزرگ تجاری، اداری و مسکونی میباشد. خدمات مشاوره این شرکت را میتوان به دو دسته ذیل تقسیم نمود :

الف) مشاوره جهت پروژه های ساختمانی دارای طبقات و مساحت زیاد و کاربریهای خاص :

  با توجه به اهمیت زمان و لزوم عدم تجمع مسافرین در پشت درب های آسانسور ها در پروژه های بزرگ تجاری/ اداری و یا بیمارستانها، پارکینگها و ... استفاده از مشاوره جهت تعیین تعداد و ظرفیت آسانسور و همچنین تعداد پله برقی برای کمک به سرویس دهی هر چه سریعتر به مسافرین ضروری بنظر میرسد. در این فعالیت، باتیس صنعت با مشورت شرکت مشاور و کارفرما، بسته به تعداد طبقات و نوع کاربری و مساحت ساختمان در حال طراحی، میزان رفت آمد در پروژه را بررسی و تعداد، ظرفیت و سرعت آسانسور و پله برقی ها را برای حداقل انتظار استاندارد مسافرین پیشنهاد میدهد و فضای مورد نیاز برای هر دستگاه آسانسور بر اساس ظرفیت و یا پله برقی بر اساس میزان ارتفاع و زاویه را تعیین مینماید. همچنین بر اساس محدودیت های پروژه نوع آسانسور ها اعم از هیدرولیک و کششی و با موتورخانه یا بدون موتور خانه (Machine Room Less) را مشخص مینماید.

ب) مشاوره جهت پروژههای ساختمانی مسکونی یا اداری کوچک :

  در این نوع پروژه ها اکثرا نیازی به آنالیز ترافیک نیست و مشاوره با توجه به مطالب مذکور در بخش استفاده از نرم افزار های تخصصی، بیشتر در راستای حداقل کردن فضای چاله آسانسور و حداکثر کردن فضای مفید مسکونی قابل فروش و تعیین محل اتصالات لازم برای نصب اسکلت آسانسور بر اساس نقشه خروجی نرم افزار و آهن کشی انجام میگردد. همچنین با کنترل نقشه های معماری و سازه اجرایی و در صورت لزوم بازدید از محل نصب آسانسور، میزان عمق مورد نیاز از پایینترین طبقه برای جان پناه کف چاله (PIT) کنترل شده و ارتفاع جان پناه لازم بالای کابین (Over Head) و ارتفاع لازم برای موتور خانه بررسی و از مجموع آن ، ارتفاع مورد نیاز برای احداث سقف پاگرد به پشت بام تعیین میگردد. وجود نقشه های اجرایی آسانسور و آهنکشی از بروز خطا در عملیات نصب و بروز دوباره کاری های احتمالی جلوگیری می نماید.

مدیریت شرکت باتیس صنعت با شرکت های مهندسین مشاور پارس رازان، سایول و آرچین در چند مجتمع تجاری و اداری به شرح ذیل همکاری نموده است :

1-      مجتمع چند منظوره میدان صادقیه

2-      پروژه دیدار کیش

3-      پروژه اُکسین مرکزی و ساحلی آمل

4-      مجتمع تجاری البرز قزوین