انواع فتوسل آسانسور :

     فتوسل یا چشمی جهت نصب بر روی دربهای اتوماتیک بر دو نوع هستند :

    1 -  نقطه ایی با عملکرد و دید در محل نصب و یک نقطه

    2 -  پرده ایی با عملکرد و دید در کل ارتفاع درب

   نوع پرده ای به علت عملکرد در طول درب مناسب تر هستند.